Breadcrumb

Lietošanas noteikumi

PIRMS IZMANTOT ŠO TĪMEKĻVIETNI, RŪPĪGI IZLASIET TĀS LIETOŠANAS NOTEIKUMUS

Ievads

Šīs tīmekļvietnes (www.santen.lv) īpašnieks un operators ir uzņēmums Santen Oy (“Santen”), kas darbojas Somijā un Latvijā. Šī tīmekļvietne ir izstrādāta, lai tās apmeklētājiem (“jums” vai “lietotājiem”) piedāvātu vispārīgu informāciju par Santen darbību, kā sīkāk aprakstīts tālāk, tās izmantošanas noteikumiem, kas definēti nākamajā punktā, un citu informāciju, ko pieprasa piemērojamie tiesību akti.

Šīs tīmekļvietnes izmantošanu reglamentē tās lietošanas noteikumi (“Noteikumi”) un Santen tīmekļvietnes Konfidencialitātes politika . Piekļūstot šai tīmekļvietnei vai to izmantojat citādi, jūs apliecināt, ka esat izlasījis un sapratis, ka uz šo tīmekļvietni attiecas šie noteikumi, kā aprakstīts tālāk, un ka esat vismaz 18 gadus vecs.

Santen patur tiesības jebkurā laikā grozīt šos noteikumus, jūs par to iepriekš neinformējot. Šādi grozījumi stāsies spēkā tūlīt pēc to publicēšanas šajā tīmekļvietnē. Ja pēc grozījumu stāšanās spēkā turpināsiet izmantot šo tīmekļvietni, tiks uzskatīts, ka esat nepārprotami piekritis grozītajiem noteikumiem.

Licence un izmantošanas joma

Šo tīmekļvietni, arī tās “uzskatāmību un uztveramību” un tajā iekļauto saturu, bet ne tikai, tekstu, attēlus, grafikus un videodatnes, visā pasaulē aizsargā autortiesības un prečzīme, kā arī citi piemērojamie tiesību akti un vienošanās. Šī satura vai tā licences īpašnieks ir uzņēmums Santen. Visas tiesības paturētas.

Nekas no šīs tīmekļvietnes nav uzskatāms par licences vai citu tiesību piešķiršanu saskaņā ar jebkuru patentu, prečzīmi, autortiesībām vai citu intelektuālo īpašumu, kas pieder Santen vai jebkura trešajai pusei. Santen ir atļauts jebkura iemesla dēļ un, par to iepriekš nepaziņojot, pārtraukt, grozīt vai ierobežot jūsu iespējas izmantot šo tīmekļvietni.

Ja vispirms nav saņemta Santen atļauja, šīs tīmekļvietnes saturu nav atļauts kopēt, lejupielādēt, grozīt, izplatīt vai padarīt pieejamu trešajām pusēm, izņemot gadījumus, kad tas notiek personīgos un nekomerciālos nolūkos.

Ja nav norādīts citādi, visas šajā tīmekļvietnē redzamās prečzīmes aizsargā prečzīmju tiesības. Šajā tīmekļvietnē redzamie Santen preču nosaukumi, logotipi, dizains, devīzes un noformējums ir reģistrētas prečzīmes, pakalpojumu zīmes, tirdzniecības nosaukumi vai dizaina paraugi, ko aizsargā piemērojamie tiesību akti. Tas nozīmē, ka jebkuras darbības, kas pārkāpj šīs tiesības, ir stingri aizliegtas.

Citi šajā tīmekļvietnē izvietotie uzņēmumu, preču un pakalpojumu nosaukumi var būt prečzīmes vai pakalpojumu zīmes, kas pieder trešajām pusēm.

Atruna un atbildības ierobežošana

ŠĪ TĪMEKĻVIETNE UN TAJĀ SNIEGTĀ INFORMĀCIJA IR PADARĪTA PIEEJAMA “KĀDA TĀ IR” UN BEZ JEBKĀDĀM PAUSTĀM VAI IEDOMĀTĀM GARANTIJĀM. MĒS NEGARANTĒJAM, KA ŠAJĀ TĪMEKĻVIETNĒ SNIEGTĀ INFORMĀCIJA IR PATI JAUNĀKĀ, PRECĪZĀKĀ VAI PILNĪGĀKĀ, UN JŪS NEDRĪKSTAT UZ TO PAĻAUTIES, PIEŅEMOT JEBKĀDUS LĒMUMUS VAI JEBKĀDĀ VEIDĀ RĪKOJOTIES. AR ŠO MĒS ATSAKĀMIES NO JEBKURĀM GARANTIJĀM, KA ŠAJĀ TĪMEKĻVIETNĒ SNIEGTĀ INFORMĀCIJA BŪS BEZ IZLAIDUMIEM VAI KA TĀ NESATURĒS NEKĀDUS DATORVĪRUSUS, DATORTĀRPUS, “TROJAS ZIRGUS” VAI CITUS KODUS AR PIESĀRŅOJOŠĀM VAI GRAUJOŠĀM ĪPAŠĪBĀM.

Santen tiek darīts viss iespējamais, lai šīs tīmekļvietnes saturs nepārtraukti būtu precīzs, pilnīgs un atjaunināts, tomēr uzņēmums Santen kategoriski atsakās no jebkādām garantijām vai apgalvojumiem par satura precizitāti, pilnīgumu vai to, ka tas atbilst visjaunākajiem datiem.

Turklāt uzņēmums Santen patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma pārtraukt vai izbeigt šīs tīmekļvietnes darbību un nebūs atbildīgs ne par kādiem šādas rīcības radītajiem finansiālajiem vai cita veida zaudējumiem.

Jūs esat atbildīgs par to, lai pārbaudītu jebkuru informāciju, pirms tai uzticēties. Par šīs tīmekļvietnes un tajā pieejamā satura izmantošanu atbildat tikai jūs pats. Jūs atbildat par pasākumiem datorvīrusu, datortārpu utt. radītu zaudējumu nepieļaušanai, un uzņēmums Santen nav atbildīgs ne par kādiem šādas ļaunprogrammatūras radītajiem zaudējumiem.

Uzņēmums Santen nav atbildīgs par jebkādiem šajā tīmekļvietnē sniegtās informācijas vai pašas tīmekļvietnes izmantošanas radītajiem zaudējumiem. 

Atruna par medicīniskajiem vai speciālistu pakalpojumu ieteikumiem

Šīs tīmekļvietnes saturs ir paredzēts kā vispārīgas informācijas resurss par uzņēmuma Santen ražotajām medicīniskajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem, lai vairotu izpratni un sniegtu zinātnisku un izglītojošu informāciju par slimībām, un šī informācija nav paredzēta, lai uz to paļautos un tā tiktu uzskatīta par tādu, kas aizstāj medicīnisku viedokli vai ieteikumus par jebkādiem specifiskiem medicīniskiem jautājumiem vai faktiskajiem apstākļiem. Tīmekļvietnes lietotājiem ir īpaši ieteicams tad, ja viņiem ir kāda medicīniska patoloģija, kas var būt jāārstē, nekavējoties lūgt medicīnisku palīdzību, sazinoties ar savu veselības aprūpes speciālistu.

Informācija no lietotājiem

Uzņēmumam Santen nav pienākuma reaģēt uz komunikāciju, kurai tiek izmantotas e-pasta vēstules vai vēstuļu veidlapas no tīmekļvietnes. Ja vien tiesību aktos nav noteikts citādi un izņemot gadījumus, kurus paredz mūsu Konfidencialitātes politika, visa komunikācija vai materiāli, kurus esat iesniedzis pa e-pastu, ar šīs tīmekļvietnes starpniecību vai citādi, arī visi dati, jautājumi, komentāri, ieteikumi utt. tiks uzskatīti par nekonfidenciāliem un ar īpašumtiesībām neaizsargātiem.

Privātums

Visa ar šīs tīmekļvietnes starpniecību apkopotā personas identificējošā informācija tiks apstrādāta un izmantota saskaņā ar mūsu Konfidencialitātes politika un mūsu Sīkdatņu politika, kas šajos noteikumos iekļauta atsaucei. Lai saņemtu vairāk informācijas par mūsu privātuma aizsardzības praksi, rakstiet uz mūsu e-pasta adresi privacy-emea@santen.com.

Ja vien neesam rakstiski piekrituši kam citam, mēs pieprasām, lai jūs visus personas datus par mūsu darbiniekiem un (vai) trešajām pusēm, kurus esam jums nodevuši, izmantotu tikai tiem nolūkiem, kuriem šī informācija jums ir atklāta, un saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem.

Nodarbinātības iespējas

Mēs ar prieku uztveram interesi par iespējām strādāt uzņēmumā Santen. Pieņemot darbā cilvēkus vai viņus nodarbinot uzņēmumā Santen, nenotiek diskriminācija pēc rases piederības, ādas krāsas, reliģiskās pārliecības, invaliditātes, tautības, vecuma, dzimuma vai citām īpašībām, jo pret to aizsargā piemērojamie valsts līmeņa, novada vai vietējie tiesību akti. Jums jāsaprot, ka uzaicinājums iesniegt savu CV vai pausta interese par šajā tīmekļvietnē publicētu darba piedāvājumu nav domāts kā un nerada darba līgumattiecības starp jums un Santen vai kādu citu ieguvumu. Jums jāsaprot, ka jebkura jūsu ziņa, kuru esat nosūtījis Santen, interesējoties par darba iespējām šajā uzņēmumā, netiks uzskatīta par iesniegumu pieņemšanai darbā un neliek Santen uz to obligāti atbildēt. Ja uzņēmumam Santen būs interese noskaidrot jūsu nodarbināšanas iespējas, mēs, atbildot uz jūsu jautājumu, ar jums sazināsimies.

Lai uzzinātu par darba iespējām uzņēmumā Santen, apmeklējiet sadaļu Karjera uzņēmumā Santen . Lai uzzinātu, kā uzņēmumā Santen pirms pieņemšanas darbā un nolīgšanas tiek apkopoti un apstrādāti jūsu personas dati, izlasiet mūsu  Nolīgšanas politiku.

Trešo pušu tīmekļvietnes un saites

Jūsu ērtībām varam piedāvāt saites uz trešo pušu tīmekļvietnēm. Šādas saites nav Santen rosinājums izmantot trešās puses preces vai pakalpojumus vai izmantot jebkuru šādu trešo pušu tīmekļvietņu saturu. Ņemiet vērā, ka uzņēmums Santen neatbild un tam nav ietekmes uz šādu trešo pušu tīmekļvietņu saturu, un ka tas nebūs atbildīgs ne par kādiem finansiāliem vai cita veida zaudējumiem, kurus radījuši šāda satura izmantošana. Jebkuru ar šo tīmekļvietni saistīto tīmekļvietņu apmeklēšana ir saistīta ar jūsu pašu risku.

Turklāt jums vispirms jāsaņem rakstiska Santen atļauja, ja vēlaties uz šo tīmekļvietni norādīt citā tīmekļvietnē vai šo tīmekļvietni izmantot citiem nolūkiem, kuri nav minēti šajos noteikumos. Ņemiet vērā, ka uzņēmums Santen neatbild un tam nav ietekmes uz jebkuras tīmekļvietnes saturu, kurā ir saite uz Santen tīmekļvietni vai kurā šīs tīmekļvietnes saturs tiek izmantots.

Sociālie tīkli

Paziņojumi par jaunumiem, finanšu atskaites un viss pārējais šīs tīmekļvietnes saturs atspoguļo Santen oficiālo politiku un viedokļus. Uzņēmums Santen kā komunikācijas kanālus uztur sociālo tīklu, piemēram, LinkedIn un Twitter, kontus, ar kuru palīdzību ārējai auditorijai paziņot par pēdējiem jaunumiem un pasākumiem, kā arī karjeras iespējām, tomēr Santen darbinieku sociālo tīklu un citu līdzīgu pakalpojumu vietnēs publicētā informācija neatspoguļo uzņēmuma Santen politiku vai viedokļus.

Lai nodrošinātu, ka mūsu korporatīvā komunikācija atbilst mūsu vīzijai un jaunākajiem ētikas, tiesiskajiem un reglamentējošajiem standartiem, mēs esam ieviesuši dažas pamatvadlīnijas, kas jums palīdzēs saprast to, ko mēs uzskatām par pareizu Santen sociālo tīklu satura izmantošanu. Lai saņemtu sīkāku informāciju, izlasiet mūsu oficiālos vispārīgos Sociālo tīklu satura izmantošanas noteikumus.

Piemērojamie tiesību akti, jurisdikcija un daļēja spēkā neesamība

Šos noteikumus reglamentē un tie ir interpretējami saskaņā ar Somijas tiesību aktu prasībām. Visi tiesas procesi saistībā ar domstarpībām, kas radušās saistībā ar šiem tīmekļvietnes izmantošanas noteikumiem, ir izskatāmi Helsinku tiesā Somijā.

Uzņēmums Santen neapgalvo, ka tīmekļvietnē pieejamā informācija ir piemērota vai pieejama izmantošanai citos reģionos, un piekļūšana Santen tīmekļvietnei no teritorijām, kurās tīmekļvietnes saturs var būt nelikumīgs, ir aizliegta. Tie, kuri Santen tīmekļvietnei piekļūst no citiem reģioniem vai valstīm ārpus Latvijas, to dara pēc savas iniciatīvas un paši ir atbildīgi par piemērojamo vietējo tiesību aktu ievērošanu.

Ja kāds no šo noteikumu nosacījumiem kompetentas jurisdikcijas tiesā ir uzskatāms par nederīgu vai nepiemērojamu, pārējie šo noteikumu nosacījumi paliek spēkā pilnā apjomā. Šādā gadījumā uzņēmums Santen var jebkuru šādu nederīgu vai nepiemērojamu noteikumu nosacījumu pienācīgi aizstāt ar derīgu un piemērojamu nosacījumu, kas maksimāli iespējamā apjomā sasniegs minētā nederīgā vai nepiemērojamā nosacījuma ar ekonomiku, uzņēmējdarbību vai citu nolūku saistīto mērķi.

Atbildība un pārkāpumi

Jūs uzņematies pilnu atbildību par šīs tīmekļvietnes izmantošanu vai piekļūšanu tai, arī par jūsu piekļūšanu Santen vai citai ar šīs tīmekļvietnes starpniecību saņemtai literatūrai, un atsakāties no jebkādiem apgalvojumiem vai iemesliem rīcībai pret Santen.
 
Turklāt ar šo jūs arī garantējat, ka neizmantosiet šo tīmekļvietni, lai:
a) augšupielādētu, publicētu, sūtītu pa e-pastu vai citādā veidā pārsūtītu nelikumīgu, kaitīgu, draudus saturošu, aizvainojošu, iebiedējošu, amorālu, apmelojošu, vulgāru, piedauzīgu, diskreditējošu, citu personu privātumu pārkāpjošu, naidīgu, rasistisku, kādu tautību aizskarošu vai citādi apstrīdamu saturu;
b) augšupielādētu, publicētu, sūtītu pa e-pastu vai citādā veidā pārsūtītu kādas citas personas datus, vispirms nesaņemot rakstisku šīs personas piekrišanu;
c) augšupielādētu, publicētu, sūtītu pa e-pastu vai citādā veidā pārsūtītu jebkādu saturu, kas pārkāpj jebkādas patenta, prečzīmes, tirdzniecības noslēpuma, autortiesību vai citas jebkuras puses īpašumtiesības;
d) pārkāptu jebkurus piemērojamos tiesību aktus vai regulējumu saistībā ar to, ka izmantojat šo tīmekļvietni, tostarp, bet ne tikai, jebkurus vērtspapīru tirgus izsludinātos noteikumus; vai
e) apkopotu vai uzglabātu citu lietotāju personas datus.

Jūs atzīstat un piekrītat, ka mēs varam pārtraukt jūsu pieeju šai tīmekļvietnei, ja tiks atklāts, ka jūsu uzvedība ir nelikumīga, neatļauta vai nesaderīga ar šo noteikumu garu vai jebkuru nosacījumu, turklāt mēs paturam tiesības no lapas izņemt visus materiālus, kurus mēs uzskatām par neatbilstošiem, nelikumīgiem vai jebkādā veidā pretrunīgiem ar mūsu pieņemtajām vērtībām un ētikas standartiem.

Iesakām lietotājiem, kuri ir atraduši nepiemērotu saturu, nekavējoties sazināties ar mums latvia@santen.com .

Kontaktinformācija

Ja jums ir kādi jautājumi par šiem noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mums latvia@santen.com 


Pēdējais atjauninājums 2020. gada 21. septembrī.